PRÁVNY SUBJEKT
Názov:
LIGNOTESTING, a.s.
Adresa:
Technická 5 , Bratislava 2, 821 04
IČO:
35745924
web:
www.lignotesting.sk;www.procert.sk
Č. reg. člena:
104
Oblasť akreditácie:
Skúšobné laboratórium
Číslo osvedčenia:
S-331
Platnosť akreditácie:
od 17. 6. 2021 - do 27. 4. 2022
  
(SK)
Spôsobilosť na činnosť:
Vykonávať mechanické, fyzikálno-chemické a chemické skúšky materiálov a výrobkov z dreva a na báze dreva, z kovu a plastov používaných v stavebníctve a otvorových výplní stavieb v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe.
Špecifikácia činnosti:
Poznámky:
Spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2017.
(EN)
Spôsobilosť na činnosť:
To perform mechanical, physico-chemical and chemical tests of materials and wooden, metalic and plastic products used in civil engineering and hole fillings of buildings within accreditation scope delineated in the annex.
Špecifikácia činnosti:
 
Poznámky:
The accredited body gives evidence of competence to perform the accredited activity impartially and trustworthily by meeting the requirements of the ISO/IEC 17025: 2017 Standard.
Orgán posudzovania zhody
Názov:
Skúšobné laboratórium materiálov a výrobkov
Adresa:
Technická 5, Bratislava, 821 04