PRÁVNY SUBJEKT
Názov:
SGS Slovakia spol. s r.o.
Adresa:
Kysucká 14, Košice, 040 01
IČO:
31350810
web:
www.sgs.com
Č. reg. člena:
158
Oblasť akreditácie:
Environmentálny overovateľ
Číslo osvedčenia:
SK-V-0002
Platnosť akreditácie:
od 4. 6. 2021 - do 16. 4. 2024
  
(SK)
Spôsobilosť na činnosť:
vykonávať overovanie environmentálnych vyhlásení a systémov environmentálneho manažérstva a auditu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) v rozsahu akreditovaných činností uvedených v prílohe
Špecifikácia činnosti:
Poznámky:
 
(EN)
Spôsobilosť na činnosť:
to carry out verification of environmental statements and of environmental management systems and audit according to the Regulation (EC) No. 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the voluntary participation by organizations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) within the accreditation scope delineated in the Annex
Špecifikácia činnosti:
 
Poznámky:
 
Orgán posudzovania zhody
Názov:
SGS Slovakia spol. s r.o.
Adresa:
Kysucká 14, Košice, 040 01