PRÁVNY SUBJEKT
Názov:
SGS Slovakia spol. s r.o.
Adresa:
Kysucká 14, Košice, 040 01
IČO:
31350810
web:
www.sgs.com
Č. reg. člena:
158
Oblasť akreditácie:
Environmentálny overovateľ
Číslo osvedčenia:
SK-V-0002
Platnosť akreditácie:
od 19. 2. 2024 - do 16. 4. 2024
  
(SK)
Spôsobilosť na činnosť:
Environmentálny overovateľ preukázal spôsobilosť vykonávať akreditovanú činnosť plnením akreditačných požiadaviek normy ISO/IEC 17021-1: 2015 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) na vykonávanie overovania environmentálnych vyhlásení a systémov environmentálneho manažérstva a auditu v rozsahu akreditácie uvedeného v prílohe
Špecifikácia činnosti:
Poznámky:
 
(EN)
Spôsobilosť na činnosť:
Environmental verifier demonstrated its competence to perform the accredited activity fulfilling the accreditation requirements of ISO/IEC 17021-1: 2015 Standard and Regulation of the European Parliament and of the Council (EC) No 1221/2009 of 25 November 2009 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS) when performing verification of environmental statements and of environmental management systems and audit within the scope of accreditation stated in the Annex
Špecifikácia činnosti:
 
Poznámky:
 
Orgán posudzovania zhody
Názov:
SGS Slovakia spol. s r.o.
Adresa:
Kysucká 14, Košice, 040 01